ความเข้าใจและการต่อต้านสงครามพันทาง (hybrid warfare) – บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ที่มา:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_mcdc_hybrid_warfare.pdf

ฉันทามติระหว่างประเทศเกี่ยวกับสงครามพันทาง (hybrid warfare) นั้นชัดเจนคือ “ไม่มีใครเข้าใจ” และทุกคนรวมทั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization - NATO) และสหภาพยุโรป (European Union) เห็นพ้องกันว่าเรื่องนี้ “เป็นปัญหา” รายงานฉบับนี้ใช้มุมมองในการแก้ไขปํญหา ซึ่งเริ่มจากการทำความเข้าใจ (ปัญหา) กำหนดกรอบการพัฒนาขีดความสามารถระหว่างประเทศ (Multinational Capability Development Campaign - MCDC) ภายใต้โครงการต่อต้านสงครามพันทาง (Countering Hybrid Warfare CHW) ซึ่งช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าใจ ตรวจจับ (detect) และตอบโต้สงครามพันทาง[1]
ในขั้นแรกได้สร้างความเข้าใจพื้นฐาน (baseline understanding) เกี่ยวกับสงครามพันทางบนพื้นฐานของงานวิจัยล่าสุดและหลักฐานเชิงประจักษ์ จุดประสงค์ของความเข้าใจพื้นฐานมีขึ้นเพื่อขจัดความสับสนของแนวความคิดเรื่องสงครามพันทางและสร้างภาษากลางเพื่ออธิบายแนวความคิดดังกล่าว ขณะที่สงครามพันทางใช้การผสมผสาน (เครื่องมือ) พลังอำนาจด้านต่าง ๆ ซึ่งออกแบบเฉพาะเพื่อกระทำต่อจุดเปราะบางแบบเต็มย่าน (full spectrum) ของสมดุลย์ทางสังคม เพื่อให้มีผลเป็นการเสริมพลัง (synergistic effects)
ความแปลกใหม่ของสงครามพันทาง ตั้งอยู่บนขีดความสามารถของตัวแสดงในการผสมผสานพลังอำนาจหลายด้านพร้อมกันและมีเจตนาใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ ความคลุมเครือ การไม่เป็นเชิงเส้น (non-linearity)[2] ที่คาดเดาหรือควบคุมไม่ได้รวมทั้งองค์ประกอบการรับรู้การสงคราม สงครามพันทางดำเนินการโดยรัฐหรือตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งออกแบบให้มีระดับต่ำกว่าเกณฑ์การตรวจจับและจุดเริ่มต้นการตอบโต้ที่เห็นได้ชัดและมักจะอาศัยความเร็ว (speed) ปริมาณ (volume) และความแพร่หลายของเทคโนโลยีดิจิตอลอันเป็นลักษณะเฉพาะของยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน
สรุปว่า สงครามพันทางที่แพร่หลายอยู่แล้ว ถูกใช้โดยรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐและมีแนวโน้มเติบโตพัฒนาเป็นความท้าทาย ซึ่งเป็นเหตุผลอันควรแก่ความพยายามใหม่ ๆ ของประเทศต่าง ๆ ในการทำความเข้าใจถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้น โดยข้อค้นพบทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากการประเมินพื้นฐานรวมถึงเอกสารประกอบและอ้างถึงตลอดในรายงานนี้
ส่วนที่สองของการพัฒนาขีดความสามารถระหว่างประเทศภายใต้โครงการต่อต้านสงครามพันทางคือ การพัฒนากรอบความคิดเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ เข้าใจวิธีการยับยั้ง (ลด) บรรเทาและต่อต้านภัยคุกคามนี้ เนื้อหาหลักของรายงานนี้อุทิศให้กับการพัฒนาและอธิบายกรอบความคิดหรือกรอบการวิเคราะห์ (Analytical Framework) สามส่วนได้แก่ 1) ภารกิจหน้าที่ที่สำคัญของพลังอำนาจและจุดเปราะบาง 2) การประสานสอดคล้องของเครื่องมือต่าง ๆ และ 3) การก่อให้เกิดผลและสิ่งที่ไม่เป็นเชิงเส้น โดยที่ทั้งสามส่วนแยกกันตามจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจอย่างเป็นระบบสมบูรณ์
สงครามพันทางเป็นกรณีศึกษาในตำราซึ่งเป็นมากกว่าผลรวมของการวิเคราะห์แต่ละส่วน (sum of its parts) กรอบความคิดที่พัฒนาเป็นเครื่องมือแสดงภาพเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดนั้น ได้ประโยชน์จากชุดรายงานรายละเอียดจาก กรณีศึกษาได้แก่ 1) ความเคลื่อนไหวของอิหร่านในซีเรีย 2) รัสเซียใช้กาซธรรมชาติและเงินกู้เป็นเครื่อมือในความขัดแย้งยูเครน 3) ความเคลื่อนไหวของ ISIL[3] ในซีเรียและอิรัก 4) สงครามพันทางในบริบทของเมือง และ 5) การใช้ขีดความสามารถทางไซเบอร์ของรัสเซีย
 กรณีศึกษาเหล่านี้สำรวจในสภาพธรรมชาติ แต่ให้ทั้งหลักฐานและการสนับสนุนกรอบการวิเคราะห์รวมทั้งเครื่องมือตรวจสอบและปรับแต่งกรอบการวิเคราะห์ผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ เครื่องมือแสดงภาพอธิบายตัวอย่างในกรณีศึกษา ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจตัวแสดงในสงครามพันทางได้ดีขึ้น โดยเติมเครื่องมือแสดงภาพด้วยตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง
สุดท้ายบนพื้นฐานของกรอบการวิเคราะห์และผลจากข้อมูลเชิงลึกได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลในการเตรียมรับมือสงครามและภัยคุกคามผลประโยชน์แห่งชาติ
สงครามพันทางออกแบบมาเพื่อแสวงประโยชน์จากจุดอ่อนทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลข่าวสารและโครงสร้างพื้นฐาน (PMESII) ของประเทศ อย่างน้อยที่สุดที่รัฐบาลควรทำคือ เตรียมการประเมินภารกิจหน้าที่สำคัญและจุดอ่อนด้านต่าง ๆ และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
o  สงครามพันทางใช้การประสานเครื่องมือ (พลังอำนาจ) ทางทหาร การเมือง เศรษฐกิจ พลเรือนและข้อมูลข่าวสาร (MPECI) นอกเหนือขอบเขตทางทหาร จึงควรยกระดับความพยายามแห่งชาติในการประเมินภัยคุกคามตามแบบและนอกแบบรวมทั้งขีดความสามารถด้านการเมือง เศรษฐกิจ พลเรือนและระหว่างประเทศ (PECI) ที่สำคัญ การวิเคราะห์จะต้องพิจารณาเป้าหมายของการโจมตี ซึ่งอาจกระทำแบบประสานสอดคล้อง ด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับจุดอ่อนของเป้าหมาย
o  สงครามพันทางเป็นการโจมตีพร้อมกันอย่างเป็นระบบ การตอบโต้ควรทำในแบบเดียวกัน รัฐบาลควรจัดตั้งและฝังกระบวนการที่นำไปสู่การประสานงานระดับชาติ ในการประเมินวิเคราะห์ตนเองและภัยคุกคาม กระบวนการนี้ควรสั่งการโดยตรงและครอบคลุมทุกองคาพยพของรัฐบาลในการพยายามทำความเข้าใจ ตรวจจับและตอบโต้ภัยคุกคามพันทาง
ภัยคุกคามพันทางเป็นปัญหาระหว่างประเทศ การตอบโต้จึงควรกระทำในระดับเดียวกัน รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ควรประสานงานเชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อทำความเข้าใจ ตรวจจับและตอบโต้สงครามพันทางเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน สำหรับกรอบการทำงานระหว่างประเทศควรใช้สถาบันและกระบวนการที่มีอยู่ในการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวก รวมทั้งประสานความร่วมมือข้ามเขตแดน[1] MCDC Countering Hybrid Warfare Project: MCDC January 2017 Understanding Hybrid Warfare Available at https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_mcdc_hybrid_warfare.pdf
[2] Linear Vs Non Linear WEBLOG Site Quantessnce Article กรกฎาคม 05, 2560 http://quant-essence.blogspot.com/2017/07/linear-vs-non-linear.html และ Linearity/ความเป็นเชิงเส้น เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์และผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/4292/linearity--ความเป็นเชิงเส้น
[3] Islamic State in Iraq and the Levant MILITANT ORGANIZATION WRITTEN BY  The Editors of Encyclopaedia Britannica https://www.britannica.com/topic/Islamic-State-in-Iraq-and-the-Levant
Author Image

About Kim
Kim is a retired civil servant, specializing in intelligence analysis. He loves productivity hacks, minimalist workflows and CSI series.

1 comment:

  1. BKR Energy is an innovative technology company focused on delivering a sustainable long-term solution for your space that will reduce overall energy consumption, lessen the emission of harmful Greenhouse Gases (GHGs), and generate savings, all without compromising thermal comfort. dual fuel switch hybrid HVAC, provides an innovative, sustainable, and smart system capable of reducing energy consumption, lessen the emission of harmful Greenhouse Gases (GHGs), and generate savings to Ontario homeowners, giving them the opportunity to contribute to a greener tomorrow.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.