ความเข้าใจและการต่อต้านสงครามพันทาง (hybrid warfare) – บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ที่มา:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_mcdc_hybrid_warfare.pdf

ฉันทามติระหว่างประเทศเกี่ยวกับสงครามพันทาง (hybrid warfare) นั้นชัดเจนคือ “ไม่มีใครเข้าใจ” และทุกคนรวมทั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization - NATO) และสหภาพยุโรป (European Union) เห็นพ้องกันว่าเรื่องนี้ “เป็นปัญหา” รายงานฉบับนี้ใช้มุมมองในการแก้ไขปํญหา ซึ่งเริ่มจากการทำความเข้าใจ (ปัญหา) กำหนดกรอบการพัฒนาขีดความสามารถระหว่างประเทศ (Multinational Capability Development Campaign - MCDC) ภายใต้โครงการต่อต้านสงครามพันทาง (Countering Hybrid Warfare CHW) ซึ่งช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าใจ ตรวจจับ (detect) และตอบโต้สงครามพันทาง[1]
ในขั้นแรกได้สร้างความเข้าใจพื้นฐาน (baseline understanding) เกี่ยวกับสงครามพันทางบนพื้นฐานของงานวิจัยล่าสุดและหลักฐานเชิงประจักษ์ จุดประสงค์ของความเข้าใจพื้นฐานมีขึ้นเพื่อขจัดความสับสนของแนวความคิดเรื่องสงครามพันทางและสร้างภาษากลางเพื่ออธิบายแนวความคิดดังกล่าว ขณะที่สงครามพันทางใช้การผสมผสาน (เครื่องมือ) พลังอำนาจด้านต่าง ๆ ซึ่งออกแบบเฉพาะเพื่อกระทำต่อจุดเปราะบางแบบเต็มย่าน (full spectrum) ของสมดุลย์ทางสังคม เพื่อให้มีผลเป็นการเสริมพลัง (synergistic effects)
ความแปลกใหม่ของสงครามพันทาง ตั้งอยู่บนขีดความสามารถของตัวแสดงในการผสมผสานพลังอำนาจหลายด้านพร้อมกันและมีเจตนาใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ ความคลุมเครือ การไม่เป็นเชิงเส้น (non-linearity)[2] ที่คาดเดาหรือควบคุมไม่ได้รวมทั้งองค์ประกอบการรับรู้การสงคราม สงครามพันทางดำเนินการโดยรัฐหรือตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งออกแบบให้มีระดับต่ำกว่าเกณฑ์การตรวจจับและจุดเริ่มต้นการตอบโต้ที่เห็นได้ชัดและมักจะอาศัยความเร็ว (speed) ปริมาณ (volume) และความแพร่หลายของเทคโนโลยีดิจิตอลอันเป็นลักษณะเฉพาะของยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน
สรุปว่า สงครามพันทางที่แพร่หลายอยู่แล้ว ถูกใช้โดยรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐและมีแนวโน้มเติบโตพัฒนาเป็นความท้าทาย ซึ่งเป็นเหตุผลอันควรแก่ความพยายามใหม่ ๆ ของประเทศต่าง ๆ ในการทำความเข้าใจถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้น โดยข้อค้นพบทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากการประเมินพื้นฐานรวมถึงเอกสารประกอบและอ้างถึงตลอดในรายงานนี้
ส่วนที่สองของการพัฒนาขีดความสามารถระหว่างประเทศภายใต้โครงการต่อต้านสงครามพันทางคือ การพัฒนากรอบความคิดเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ เข้าใจวิธีการยับยั้ง (ลด) บรรเทาและต่อต้านภัยคุกคามนี้ เนื้อหาหลักของรายงานนี้อุทิศให้กับการพัฒนาและอธิบายกรอบความคิดหรือกรอบการวิเคราะห์ (Analytical Framework) สามส่วนได้แก่ 1) ภารกิจหน้าที่ที่สำคัญของพลังอำนาจและจุดเปราะบาง 2) การประสานสอดคล้องของเครื่องมือต่าง ๆ และ 3) การก่อให้เกิดผลและสิ่งที่ไม่เป็นเชิงเส้น โดยที่ทั้งสามส่วนแยกกันตามจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจอย่างเป็นระบบสมบูรณ์
สงครามพันทางเป็นกรณีศึกษาในตำราซึ่งเป็นมากกว่าผลรวมของการวิเคราะห์แต่ละส่วน (sum of its parts) กรอบความคิดที่พัฒนาเป็นเครื่องมือแสดงภาพเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดนั้น ได้ประโยชน์จากชุดรายงานรายละเอียดจาก กรณีศึกษาได้แก่ 1) ความเคลื่อนไหวของอิหร่านในซีเรีย 2) รัสเซียใช้กาซธรรมชาติและเงินกู้เป็นเครื่อมือในความขัดแย้งยูเครน 3) ความเคลื่อนไหวของ ISIL[3] ในซีเรียและอิรัก 4) สงครามพันทางในบริบทของเมือง และ 5) การใช้ขีดความสามารถทางไซเบอร์ของรัสเซีย
 กรณีศึกษาเหล่านี้สำรวจในสภาพธรรมชาติ แต่ให้ทั้งหลักฐานและการสนับสนุนกรอบการวิเคราะห์รวมทั้งเครื่องมือตรวจสอบและปรับแต่งกรอบการวิเคราะห์ผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ เครื่องมือแสดงภาพอธิบายตัวอย่างในกรณีศึกษา ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจตัวแสดงในสงครามพันทางได้ดีขึ้น โดยเติมเครื่องมือแสดงภาพด้วยตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง
สุดท้ายบนพื้นฐานของกรอบการวิเคราะห์และผลจากข้อมูลเชิงลึกได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลในการเตรียมรับมือสงครามและภัยคุกคามผลประโยชน์แห่งชาติ
สงครามพันทางออกแบบมาเพื่อแสวงประโยชน์จากจุดอ่อนทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลข่าวสารและโครงสร้างพื้นฐาน (PMESII) ของประเทศ อย่างน้อยที่สุดที่รัฐบาลควรทำคือ เตรียมการประเมินภารกิจหน้าที่สำคัญและจุดอ่อนด้านต่าง ๆ และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
o  สงครามพันทางใช้การประสานเครื่องมือ (พลังอำนาจ) ทางทหาร การเมือง เศรษฐกิจ พลเรือนและข้อมูลข่าวสาร (MPECI) นอกเหนือขอบเขตทางทหาร จึงควรยกระดับความพยายามแห่งชาติในการประเมินภัยคุกคามตามแบบและนอกแบบรวมทั้งขีดความสามารถด้านการเมือง เศรษฐกิจ พลเรือนและระหว่างประเทศ (PECI) ที่สำคัญ การวิเคราะห์จะต้องพิจารณาเป้าหมายของการโจมตี ซึ่งอาจกระทำแบบประสานสอดคล้อง ด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับจุดอ่อนของเป้าหมาย
o  สงครามพันทางเป็นการโจมตีพร้อมกันอย่างเป็นระบบ การตอบโต้ควรทำในแบบเดียวกัน รัฐบาลควรจัดตั้งและฝังกระบวนการที่นำไปสู่การประสานงานระดับชาติ ในการประเมินวิเคราะห์ตนเองและภัยคุกคาม กระบวนการนี้ควรสั่งการโดยตรงและครอบคลุมทุกองคาพยพของรัฐบาลในการพยายามทำความเข้าใจ ตรวจจับและตอบโต้ภัยคุกคามพันทาง
ภัยคุกคามพันทางเป็นปัญหาระหว่างประเทศ การตอบโต้จึงควรกระทำในระดับเดียวกัน รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ควรประสานงานเชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อทำความเข้าใจ ตรวจจับและตอบโต้สงครามพันทางเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน สำหรับกรอบการทำงานระหว่างประเทศควรใช้สถาบันและกระบวนการที่มีอยู่ในการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวก รวมทั้งประสานความร่วมมือข้ามเขตแดน[1] MCDC Countering Hybrid Warfare Project: MCDC January 2017 Understanding Hybrid Warfare Available at https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_mcdc_hybrid_warfare.pdf
[2] Linear Vs Non Linear WEBLOG Site Quantessnce Article กรกฎาคม 05, 2560 http://quant-essence.blogspot.com/2017/07/linear-vs-non-linear.html และ Linearity/ความเป็นเชิงเส้น เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์และผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/4292/linearity--ความเป็นเชิงเส้น
[3] Islamic State in Iraq and the Levant MILITANT ORGANIZATION WRITTEN BY  The Editors of Encyclopaedia Britannica https://www.britannica.com/topic/Islamic-State-in-Iraq-and-the-Levant
Author Image

About Kim
Kim is a retired civil servant, specializing in intelligence analysis. He loves productivity hacks, minimalist workflows and CSI series.

No comments

Powered by Blogger.