Showing posts with label Business. Show all posts
Showing posts with label Business. Show all posts

การหาข่าวทางลับ (tradecraft) กับความท้าทายของเทคโนโลยีปรากฏใหม่

January 02, 2022
  ค วามจำเป็นในการหาข่าวกรองทางบุคคล ( HUMINT) [1]   ไม่เคยลดลง ขณะที่ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีตรวจตรา ( surveillance   technology ) ก็แพร่ขยาย...
Powered by Blogger.