Showing posts with label Business. Show all posts
Showing posts with label Business. Show all posts

การประมาณการและพยากรณ์ในงานข่าวกรอง: วิเคราะห์การตัดสินใจตอบโต้และความคืบหน้า (ตอนที่ 8)

February 06, 2022
นายชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง หรือ  “ซินแสเข่ง”  ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยกับทีมข่าวเนชั่นออนไลน์ ถึงกระแสข่าวเลือกตั...
Powered by Blogger.