Showing posts with label Politics. Show all posts
Showing posts with label Politics. Show all posts

ปะทุความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ที่เยรูซาเล็ม: การหยุดยิงที่เปราะบาง

May 23, 2021
  ที่มาภาพ : https://nyti.ms/346jGdc ก ารสู้รบระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ทวีความรุนแรง กลุ่มติดอาวุธฮามาสยิงจรวดใส่อิสราเอลขณะที่กองกำลังป้อ...
Powered by Blogger.