Showing posts with label Politics. Show all posts
Showing posts with label Politics. Show all posts

คว่ำบาตรโอลิมปิกที่ปักกิ่งเพื่อประท้วงสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์

November 20, 2021
  ที่มาภาพ : https://www.olympic.org/beijing-2022 หั วข้อการสนทนาเรื่อง “สหรัฐฯควรคว่ำบาตรการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2022 ที่ปักกิ่งหรือไม่” เ...
Powered by Blogger.